Wednesday 29th May 2024
Durbar Marg, Kathmandu

การ ซื้อขายคอนโดมิเนียม ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีกฎหมายและข้อกำหนดที่เข้มงวดในการทำ สัญญาจะซื้อจะขาย คอนโด ดังนั้น การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย

ความสำคัญของสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม

สัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม เป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขายคอนโดมิเนียม เนื่องจากเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้น การทำสัญญาที่ถูกต้องและครบถ้วนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายในอนาคต

องค์ประกอบสำคัญของสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม

สัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม ที่สมบูรณ์ควรประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลของคู่สัญญา : ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ ของผู้ซื้อและผู้ขาย
 • รายละเอียดของคอนโดมิเนียม : ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ จำนวนห้องนอน ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 • ราคาซื้อขาย: จำนวนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับผู้ขาย
 • กำหนดระยะเวลาในการชำระเงิน : วันที่ต้องชำระเงินมัดจำ งวดชำระเงินต่าง ๆ และวันที่ต้องชำระเงินให้ครบถ้วน
 • เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ : เช่น การโอนกรรมสิทธิ์ การจดทะเบียนสิทธิ์การเช่า การชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการรับประกันข้อบกพร่องต่าง ๆ

ขั้นตอนในการทำสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม

การทำ สัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

การเตรียมเอกสารประกอบ

ก่อนทำสัญญา ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบต่าง ๆ ไว้ให้พร้อม เช่น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล)
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียม
 • รายละเอียดของคอนโดมิเนียม เช่น แบบแปลน สัญญาจะซื้อจะขาย และสัญญาการเช่าที่ดิน (ถ้ามี)

การร่างสัญญา

หลังจากเตรียมเอกสารประกอบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการร่าง สัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • ผู้ซื้อและผู้ขายควรศึกษากฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
 • ร่างสัญญาโดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามองค์ประกอบที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น ทนายความหรือนักกฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา

การลงนามในสัญญา

หลังจากร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องลงนามในสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมนั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • ทั้งสองฝ่ายต้องอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในสัญญาอย่างละเอียดก่อนลงนาม
 • ลงนามในสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมต่อหน้าพยาน
 • แลกเปลี่ยนสำเนาสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้วระหว่างกัน

ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม

เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ

นอกเหนือจากองค์ประกอบพื้นฐานของสัญญาแล้ว ยังมีเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่มีความสำคัญและควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนี้

 • การชำระค่ามัดจำและเงินดาวน์ : ควรระบุจำนวนเงินและกำหนดระยะเวลาในการชำระอย่างชัดเจน
 • การโอนกรรมสิทธิ์ : กำหนดระยะเวลาและขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ
 • การจดทะเบียนสิทธิ์การเช่า : หากเป็นกรณีที่ดินที่คอนโดมิเนียมตั้งอยู่เป็นที่ดินเช่า จะต้องมีการจดทะเบียนสิทธิ์การเช่าให้แก่ผู้ซื้อด้วย
 • การรับประกันข้อบกพร่อง : ระบุระยะเวลาและขอบเขตของการรับประกันข้อบกพร่องต่าง ๆ ของคอนโดมิเนียม
 • การชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ : กำหนดว่าฝ่ายใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายในการทำนิติกรรมสัญญา

การเลือกใช้ภาษาที่ชัดเจนและครอบคลุม

ในการ ร่างสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม การใช้ภาษาที่ชัดเจน ครอบคลุม และไม่คลุมเครือมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันปัญหาการตีความที่คลาดเคลื่อนและข้อพิพาททางกฎหมายในอนาคต ดังนั้น การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการร่างสัญญาจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ

บทลงโทษและการแก้ไขข้อพิพาทในสัญญาจะซื้อจะขาย คอนโด

บทลงโทษสำหรับการผิดสัญญา

ในสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม ควรมีการระบุบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับการผิดสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่น การปรับเป็นจำนวนเงิน หรือการบอกเลิกสัญญาและริบเงินมัดจำหรือค่าปรับ เป็นต้น ทั้งนี้ บทลงโทษควรมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

วิธีการระงับข้อพิพาท

หากเกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา สัญญาควรระบุวิธีการระงับข้อพิพาทไว้อย่างชัดเจน เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ย การอนุญาโตตุลาการ หรือการนำคดีขึ้นสู่ศาล เป็นต้น นอกจากนี้ ควรระบุด้วยว่าจะใช้กฎหมายใดในการวินิจฉัยข้อพิพาท

ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม

การตรวจสอบรายละเอียดอย่างละเอียดรอบคอบ

ก่อนลงนามในสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายควรตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดหรือข้อความที่คลุมเครือ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้ครบถ้วนด้วย

การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

แม้ว่าคู่สัญญาจะศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างดีแล้ว แต่การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น ทนายความหรือนักกฎหมาย ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญและควรกระทำ เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญามีความถูกต้องและครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

สัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คู่สัญญาจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับเหล่านั้นอย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิกถอนสัญญาหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย

สรุป

การทำ สัญญาจะซื้อจะขาย คอนโด นั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและซับซ้อน จำเป็นต้องให้ความสนใจกับรายละเอียดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นนิติกรรมทางกฎหมายที่มีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การระบุข้อมูล เงื่อนไข และข้อตกลงให้ชัดเจนและครบถ้วน จะช่วยป้องกันปัญหาและข้อพิพาทในภายหลัง

ผู้ซื้อและผู้ขายควรศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอ นอกจากนี้ การทำสัญญาอย่างถูกต้องยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและโอกาสในการประสบความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการด้วย เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ จริงใจ และการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและนักลงทุน

Back To Top